Juridisk information

 

Sparbyrån AB styrs av ett antal olika lagar och förordningar, såsom lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, samt Finansinspektionens föreskrifter FFFS (2018:10) om försäkringsdistribution.

För att bedriva vår typ av verksamhet ställs en rad krav på oss som bolag, men även på våra enskilda medarbetare. Det innebär bland annat att den som arbetar med rådgivning ska ha relevant kunskap och kompetens inom det man förmedlar och ger råd kring.

Samtliga rådgivare på Sparbyrån har genomgått erforderliga utbildningar och besitter den erfarenhet som krävs.

Allmänt

VIKTIG INFORMATION TILL KUND

Sparbyrån AB har tillstånd hos Finansinspektionen och är registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket.
Bolagets fullständiga namn är Sparbyrån AB org.nr. 556943-7824. Sparbyrån AB är medlem i InsureSec. Samtliga försäkringsförmedlare innehar formell behörighet och är anmälda till Finansinspektionen.

Besöksadress: Kungsgatan 8.
Postadress är: Box 73 20, SE-103 90 Stockholm.
Telefon: 08-518 366 10
E-post: info@sparbyrån.se Hemsida www.sparbyrån.se

Sparbyrån AB är anknutet ombud till värdepappersbolaget Nord fondkommission AB
Sparbyrån AB tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter och försäkringsbaserade investeringsprodukter som Sparbyrån AB distribuerar samt om de finansiella instrument som i förekommande fall kan ingå i en försäkringsprodukt. Sparbyrån AB agerar för kundens räkning vid förmedling av försäkring. Det föreligger ej något uppdragsförhållande mellan Sparbyrån AB och något försäkringsföretag. I annat fall sker inte någon regelbunden sådan bedömning.

Tillstånd och tillsyn
Sparbyrån AB står under Finansinspektionens tillsyn och innehar följande tillstånd sedan 2013-12-23:
Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling
För närmare kontroll av de tillstånd Sparbyrån AB innehar hänvisas till:
Finansinspektionen, Box 10397, 103 97 Stockholm, telefon: 08-408 980 00 e-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida www.fi.se

Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos bolaget har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.
Sparbyrån AB är registrerade hos Bolagsverket. För kontroll hänvisas till:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon: 060-18 40 00, fax: 060-12 98 40, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida www.bolagsverket.se

Sparbyrån AB står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring. Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad. Tel. 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

Kvalificerat innehav
De försäkringsföretag som Sparbyrån AB samarbetar med innehar inte något kvalificerat aktieinnehav i bolaget. Sparbyrån AB har vidare inget kvalificerat innehav i någon bank, fondkommissionär eller försäkringsbolag.
Försäkringsförmedling

Alla råd som Sparbyrån AB och dess rådgivare lämnar utgår från att man vänder sig till olika försäkringsbolag för att försöka hitta en lösning som passar kunden. Sparbyrån AB kommer inte att kontakta samtliga försäkringsbolag på marknaden varför en opartisk analys inte utförs. De bolag som kan kontaktas får du som kund information om vid varje rådgivningstillfälle. De bolag som kan komma ifråga har valts utifrån en löpande utvärdering som Sparbyrån AB gör baserad på avgifter, servicegrad, produktkvalitet, komplexitetsnivå, leveranskapacitet, innehåll i försäkringen m.m.

Sparbyrån arbetar idag främst med Kapitalförsäkringar med de två olika investeringsalternativen fondförsäkring respektive traditionell förvaltning. Dessa två förvaltningstyper är också de man kan välja på inom Sparbyråns andra typ av försäkringsförmedling i form av tjänstepensioner. Dvs Sparbyråns huvudsakliga affär riktar sig mot privat marknaden men även i viss mån företag.
Urvalet av produkter och leverantörer analyserade per typ av produkter på tjänstens omfattning och de faktorer som beaktas i den urvalsprocess som distributören/rådgivaren använt för att rekommendera produkter är
-risk
-kostnader
-hur komplicerade produkter det rör sig om.
-kundnytta
– Sparbyråns Rådgivning.
I och med att IDD från den 1 okt 2018 så har sparbyrån en skyldighet att motivera tredjepartsersättningar från försäkringsbolag, fondkommissionärer och fondbolag till vilket mervärde de tillför kunden.
Kunden har informerats om att försäkringsdistrubutören regelbundet löpande kommer att bedöma lämpligheten av de försäkringsbaserade investersprodukterna som den rekommenderat kunden. Löpande bedömning görs vid inplanerade uppföljningsmöten med kund där eventuella förändringar & förbättringar görs. Nedan följer kundkategorier
Kund A + 5 miljoner under Sparbyråns rådgivning +4möten / år
Kund B + 3 miljoner under Sparbyråns rådgivning 2-4möten / år
Kund C + 1 miljoner under Sparbyråns rådgivning 1-3möten / år
Kund D + 500 000 under Sparbyråns rådgivning 1-2 möten / år
Kund E +0 kronor under Sparbyråns rådgivning 0-1 möte / år (Kontaktas vid behov för rådgivning alternativt att ett telefonmöte/fysiskt möte finns inplanerat)
Sparbyrån AB anser också att det produktutbud med våra olika samarbetspartner är svårt att finna vid en enstaka aktör. Vilket bidrar till att kund får ett större utbud av produkter vilket Sparbyrån ser som ett mervärde då detta ska leda till en bättre riskspridning samt högre avkastning.

Ansvarsförsäkring
Sparbyrån AB innehar sin ansvarsförsäkring hos IF Sak Försäkringsaktiebolag. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Sparbyrån AB:s agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot IF Sak AB. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Sparbyrån AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut som gäller försäkringsförmedling är EUR 1 250 618 per skada. När det gäller en skada avseende förmedling av investeringsfonder är den högsta ersättning som kan betalas ut per skada EUR 500 000 och maximalt EUR 750 000 per försäkringsår. Vid skada kontakta, IF, telefon: 0771-815 818, Huvudkontor Barks väg 15, solna, 106 80 Stockholm.

Klagomålshantering
Sparbyrån AB arbetar målmedvetet med att ha branschens nöjdaste kunder. Vår ambition är att alla kunder och samarbetsparters ska vara nöjda med det arbete vi utför.
Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd med den tjänst som vi har levererat ska du i första hand vända dig till din rådgivare. I händelse av att rådgivaren inte kan erbjuda en tillfredsställande lösning kan du skriftligen vända dig till Sparbyråns klagomålsansvarige. Vänligen lämna, i skrivelsen, relevant information samt bistå med tillhörande handlingar kring den tjänst som vi har tillhandahållit och som du önskar klaga på. Vår målsättning är att skriftligen svara på inkomna klagomål inom två veckor från det att klagomålet kommit oss till känna. I annat fall kommer den klagomålsansvarige att underrätta dig om varför handläggningen av ärendet dröjer och när ett svar kan förväntas. Vid klagomål kan du som kund erhålla vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Vid eventuell tvist kan du vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.
Klagomål framförs skriftligen till:
Sparbyrån AB Att: Klagomålsansvarig
Box 7320 SE-103 90 Stockholm
Information om priser, avgifter och ersättningar
Sparbyrån AB använder sig vanligtvis av samma prissättningar som respektive leverantör använder sig av vid direktförsäljning till kunder. Det innebär att Sparbyrån bland annat kan erhålla en del av courtage, förvaltningskostnad och andra kostnader som utgår för den produkt du som kund valt att teckna dig för. Ersättningen varierar beroende på den enskilda produkten och beräknas i vanliga fall som en procentsats på det investerade beloppet.

Förmedling av försäkring
Den ersättning som Sparbyrån AB erhåller för försäkringsförmedling framgår av särskild bilaga om ersättning som du får vid respektive rådgivningstillfälle.
Exempel
Kund investerar 100 000 kr i en kapitalförsäkring ( Fond), erhåller Sparbyrån AB en engångersättning om 3500 kr (3,5%) och om dessa pengar investeras i t.ex. Naventi balaserad flex får Sparbyrån AB 0,45% på det förvaltade kapital vilket innebär 450 kr / år plus en ersättning från Folksam om 0,25 %vilket är 250 kr / år. Om värdet ökar på fonden blir det i kronor och ören mer ersättning för Sparbyrån och om fonden går ner blir den löpande ersättning mindre i kronor och ören. Se nedan matris för mer ingående ersättningsnivåer för olika typer av affärer.
Samarbetspartners och produkturval
Sparbyrån AB arbetar med följande typer av försäkringsbaserade investeringsprodukter:
– Traditionell livförvaltning
– Fondandelar,
– Företagsobligationer, och
– Strukturerade produkter.
Sparbyrån AB har avtal med ett flertal försäkrings- och produktbolag för att kunna tillmötesgå de specifika krav och önskemål som klienten ifråga har. Sparbyrån AB:s huvudsakliga samarbetspartners är för närvarande följande:
Försäkringar: Danica Pension, Folksam, Skandia, Movestic, Länsförsäkringar, SPP, AMF.
Fondandelar: Nord Fondkommission samt försäkringbolagen (i egenskap av fondplattform)
Företagsobligationer: Nord Fondkommission,
Strukturerade produkter: Nord Fondkommission, Garantum Fondkommission, Strukturinvest Fondkommission
För Matris förklaring ersättningar se sista sidan i detta dokument
Sparbyrån AB har vid förmedling av månadsspar ett annullationsansvar i 36 månader. Exempelvis om kund avbryter månadssparandet efter 18 månader så är Sparbyrån AB skyldig att återbetala hälften av den ersättning vi fått till Folsam.
Ersättning vid förmedling av strukturerade produkter
Sparbyrån AB förmedlar Kapitalskyddade produkter, sprinter certifikat och autocall Idag förmedlar vi strukturerade produkter via bland andra Skandia där urvalet görs från 7olika produktbolag från vilka vi erhåller en engångsersättning.
Exempel autocall, kapitalskyddad eller ett sprinter certifikat erhåller Sparbyrån en ersättning beronde på löptid om löptiden är fem år får sparbyrån en ersättning på mellan 4%-4,5% på det nominella beloppet
Exempel kapitalskyddad investering: På en investering om nominellt 100 000 SEK erhåller Sparbyrån AB upp till 4 500 SEK i engångsersättning i samband med investeringen.
Säljs den strukturerade produkten i förtid utan att återinvesteras i samma produktbolag tillkommer även ett säljcourtage om 0,5-1% på försäljningslikviden. Säljcourtaget tillfaller alltid produktbolaget (värdepappersbolaget). Om den strukturerade produkten inte säljs av i förtid utgår ingen avgift för att få investeringen utbetald.

Ersättning vid förmedling av fondandelar
Ersättning för investeringsfonder och förvaltningstjänster som Sparbyrån AB förmedlar via olika fondbolag och värdepappersbolag utgår med en årlig ersättning i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet.
Med de fondbolag som sparbyrån arbetar med får vi en ersättning på mellan 0-0,9% på det förvaltade kapitalet. Sparbyrån AB har avtal rörande ett urval av fonder. Dessa är följande: Naventi defensiv 0,3%, Naventi balanserad 0,45%, Naventi offensiv 0,45%, cicero world 0-50 0,4%, cicero worldwide 0,3%, Catella balanserad 0,5%, Granit trend 50 0,5%, granit trend 100 0,6%, Monyx Trygghet 0,18 %, Monyx Balanserad 0,31%, Monyx Sverige/Världen 0,45 %, Monyx Världen 0,56%, Monyx Nya marknader 0,6%, Monyx Offensiv 0,56%.
Exempel: På en investering om 100 000 SEK erhåller Sparbyrån AB upp till 900 SEK i löpande ersättning/år.
Ersättningar från Nord Fondkommision
Nordfks Fondportföljer (cirka då fondportföljerna kan komma att uppdateras): Varlig 0,20-0,4%, Måttlig 0,3-0,4%, Vågsam 0,6- 0,757%, Tapper 0,6-0,8%

Strukterade produkter som tecknas via Nord FK ger sparbyrån en ersättning på 0-3% courtage samt 0,3% per löptidsår men Sparbyrån AB får det i samband med transaktionen.
Exempel: Kund investerar 100 000 i en kapitalskyddad strukturerad produkt som har en löptid på 5 år detta ger Sparbyrån en ersättning på upp till 4500kr (4,5% på det nominella beloppet 100 000)

Personuppgifter
Dataskyddspolicy
Personuppgiftsansvarige(Sparbyrån AB) Kungsgatan 8, Box 7320 SE-103 90 Stockholm, tel 08 518 366 10.
Personuppgifterna: Kundregister, krav enligt försäkringsförmedlingslagen och penningtvättslagen, direktmarknadsföring. Rättslig grund för hantering är avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning eller samtycke.
Mottagare av personuppgifter:
Sparbyrån, Webcap AB, och Nord fondkommission har ett personuppgiftsbiträdesavtal.
Sparbyrån har rättslig förpliktelse att spara kundinformation i fem år. Övriga personuppgifter gallras årligen.
Du som registrerad har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt har rätt till dataportabilitet.
Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades.
Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet (Datainspektionen)
Tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat och avtalsenligt krav för att ingå ett avtal med oss som försäkringsförmedlare.

Intressekonflikter
Bolaget arbetar löpande med att identifiera och hantera intressekonflikter. Och dom är:
Att delar av ledningen arbetar som rådgivare och styr företaget. Detta skulle kunna leda till att ledningen styrs till att rekommendera produkter som ger en högre ersättning till Sparbyrån. Samt att styra bolagets anställda rådgivare att göra samma sak.
Alla råd som Sparbyrån AB och dess rådgivare lämnar utgår från att man vänder sig till olika försäkringsbolag för att försöka hitta en lösning som passar kunden. Sparbyrån AB kommer inte att kontakta samtliga försäkringsbolag på marknaden varför en opartisk analys inte utförs. De bolag som kan kontaktas får du som kund information om vid varje rådgivningstillfälle. De bolag som kan komma ifråga har valts utifrån en löpande utvärdering som Sparbyrån AB gör baserad på avgifter, servicegrad, leveranskapacitet, innehåll i försäkringen m.m.
Ersättning från tredje part. Då det kan finnas en potentiellt risk att rådgivare väljer leverantörer, produkttyp som har en högre ersättningsnivå .
Vidarförmedling av order. Att Sparbyrån tar emot order från flera kunder samtidigt i samma finansiella instrument. Med risk att order ej hanteras i den ordning som de kom in.
Om relevanta personer handlar i finansiella instrument som bolaget mottager och vidarbefodrar order i.
Anknutet ombud till NordFonkommision, då Sparbyrån och rådgivaren får en högre ersättning via Nordfondkommision kan det finnas en intressekonflikt för anställda rådgivare samt ägare som bedriver rådgivning att i första hand rekommendera Nordfondkommisions produkter före en annan fondkommissionär.
Ersättningen till anställda hos Sparbyrån AB i samband med försäkringsförmedling utgörs av fast månadslön.
Sparbyrån AB har interna riktlinjer för hantering av intressekonflikter.
Alla intressekonflikter hanteras och identifieras av styrelsen fastställda riktlinjer. Om kund vill ha ytterligare information om hur de hanteras kan kund begära ut dom genom att kontakta Sparbyrån.