Depåtyper

Vilken depåtyp som passar dig bäst kan variera men nedan finner du några av dom viktigaste skillnaderna, vi har alla typer och berättar gärna mer om vilken vi tror är rätt för dig!

Kapitalförsäkring /K-försäkring /KF & Investeringssparkonto / ISK – vilka är skillnaderna och hur fungerar dessa två förvarings alternativ:

 

Ägande och rösträtt – skillnader

En relativt stor skillnad mellan ISK och KF är att tillgångarna på ditt ISK ägs av dig personligen, i egenskap som kontoinnehavare. En kapitalförsäkring är du förvisso också ägare till men rent definitionsmässigt är det försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) som registreras som ägare till de underliggande tillgångarna. Har detta någon praktisk betydelse för mig som sparare? Ja, det skulle det kunna ha om du vill kunna delta på bolagsstämmor och rösta så kan du inte äga aktier via KF utan skall i stället välja sparformen ISK.

Vi ett eventuellt dödsfall – vad är skillnaderna då ?

Som förklarats ovan är en kapitalförsäkring en försäkring. Därmed kan du sätta in så kallade förmånstagare, det vill säga du kan bestämma vem eller vilka och hur stor andel som skall få pengarna om du avlider.  I en kapitalförsäkring kan vem som helst vara förmånstagare, det behöver alltså inte vara familj- eller släktmedlemmar. Du avgör detta genom att upprätta ett förmånstagarförordnande vilket din rådgivare hjälper dig med vid tecknandet av försäkringen eller så kan du ändra det under försäkringstidens löptid.
Ett investeringssparkonto tillfaller, i händelse av personen ifråga bortgång, kvarlåtenskapen efter dig och fördelas enligt arvsordning. Om du har speciella önskemål kring detta så måste du upprätta ett testamente.

Beskattning – Hur ser skillnaderna ut här ?

Såväl investeringssparkonto som kapitalförsäkring beskattas enligt den så kallade schablon – regeln, det vill säga med en viss fast skattesats per år, denna kan variera från år till år. Skattesatsen är densamma i bägge sparformerna och fastställs genom att multiplicera föregående års statslåneränta den 30 november med 30 %. Där upphör dock likheterna. Själva kapitalunderlaget som ligger till grund för beskattningen beräknas på olika sätt för ISK och KF.

För kapitalförsäkringar beräknas underlaget på följande sätt:

värdet på din kapitalförsäkring vid årets ingång
+  belopp som du har satt in under första halvåret
+  hälften av belopp som du har satt in under andra halvåret
=  ditt kapitalunderlag för KF

Exempel: Din KF var värd 50 000 kr vid årets ingång. Du sparar 1 000 kr per månad.
Ditt kapitalunderlag blir då 50 000 kr + 6 000 kr + 3 000 kr = 59 000 kr.

För att få fram kapitalförsäkringens schablonavkastning multiplicerar du kapitalunderlaget med (statslåneräntan den 30 november föregående år + 0,75 %). Lägsta schablonavkastning är 1,25 %.

Kapitalförsäkringar beskattas enligt Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

För investeringssparkonto används i stället kvartalsvisa avstämningar för att fastställa beskattningsunderlaget, enligt följande princip:

en fjärdedel av värdet den 1 januari
+  en fjärdedel av värdet den 1 april
+  en fjärdedel av värdet den 1 juli
+  en fjärdedel av värdet den 1 oktober
+  samtliga belopp som du har satt in under året
=  ditt kapitalunderlag för ISK

Exempel: Ditt investeringssparkonto var värt 50 000 kr vid årets ingång. Du sparar 1 000 kr per månad med insättning den 25:e varje månad.

Ditt kapitalunderlag blir då:
12 500 kr (50 000/4)
+  13 250 kr (53 000/4)
+  14 000 kr (56 000/4)
+  14 750 kr (59 000/4)
+  12 000 kr (samtliga insättningar under året)
   = ditt kapitalunderlag uppgår till 66 500 kr 

För att beräkna ditt investeringssparkontos schablonavkastning multiplicerar du kapitalunderlaget med (statslåneräntan den 30 november föregående år + 0,75 %). Schablonavkastningen är dock som lägst 1,25 % enligt en lagändring 2016.

Investeringssparkonton beskattas enligt Inkomstskattelagen (1999:1229).

Trygghet vid konkurs – Hur stora är skillnaderna
ISK vid konkurs
Ditt investeringssparkonto omfattas av tre olika skydd om banken går i konkurs:

  1. Insättningsgaranti; en statlig garanti som innebär att de likvida medel som förvaras på ett investeringssparkonto är skyddade upp till belopp motsvarande 100 000 euro per person och bank.
  2. Separationsrätt; dina aktier och fonder särredovisas på särskilda förvaltarkonton.  Om din bank hamnar på obestånd eller går i konkurs gäller så kallad separationsrätt vilket innebär att dina värdepapper inte sammanblandas med bankens övriga tillgångar och skulder. Du får alltså ut dina värdepapper från banken i händelse av konkurs.
  3. Investerarskydd; som nämnts ovan skall dina värdepapper hållas åtskilda från bankens övriga tillgångar Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från institutets tillgångar får du ut dem vid en konkurs. Om banken trots detta inte kan lämna ut din egendom (kanske beroende på att dina värdepapper höll på att flyttas just när konkursen inträffade) så har du rätt till ersättning från investerarskyddet med upp till 250 000 kronor.

KF vid konkurs
En kapitalförsäkring är en försäkring och som sådan omfattas du varken av insättningsgarantin eller investerarskydd. Däremot har du så kallad förmånsrätt på dina tillgångar i händelse av att försäkringsbolaget hamnar på obestånd eller går i konkurs. Det finns ingen garanti för att du skall få tillbaka din fordran men Finansinspektionen har rigorösa regler och övervakar försäkringsbolagens solvensgrad. Risken för att dina tillgångar i en kapitalförsäkring skulle gå förlorade är därmed mycket mycket liten.

Källa: http://www.investeringssparkonto.se/isk-eller-kf–23158457